Oldal kiválasztása

Adatkezelési Nyilatkozat

I. Az adatkezelő

Továbbiakban:  fittbaratnokelete.hu

E-mail címe: hello@fittbaratnokelete.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A fittbaratnokelete.hu nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

1. Kapcsolatfelvételi űrlap
Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, email címet, és a választott szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi igényeket kérünk megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

2. Hírlevél/eDM
Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet küldünk annak, aki ehhez hozzájárult. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni. A hirlevelekben egy kattintásos leiratkozási lehetőség van feltüntetve.

 

3. Sütik („Cookies”)

Ez a weboldal sütiket használ. Ez a weboldal sok más oldalhoz hasonlóan HTTP-sütiket használ a jobb működés érdekében. Amennyiben Ön nem fogad el minden sütit, az oldal egyes pontjai nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
A sütik kis szövegfájlok, amelyek hatékonyabbá teszik a weboldalak működését. A sütik a böngészőben tárolódnak. Egyes sütik szükségesek az oldal működéséhez. A sütik küldéséhez az Ön engedélyét kell kérnünk.

Egyes sütiket harmadik fél szolgáltat.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjthessünk látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépén.
A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti.

IV. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 reklámot is tartalmazó hírlevél küldése

 honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről

 Facebook oldal üzemeltetése

 látogatottsági statisztika készítése

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hozzájárulását hírlevél esetén visszavonhatja a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintva.

V. Az adatok tárolásának időtartama

 Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat

 Hírlevélre feliratkozás (név, email cím) – leiratkozásig

 Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
 Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig

 Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig.

 Tudatosfalatok.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

 GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

VI. Az érintett jogai

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalunk látogatói jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 adatkezelés céljai

 az érintett személyes adatok kategóriái

 az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

2. Helyesbítéshez való jog
Weboldalunk látogatói, és érdeklődőink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. 

3. Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni érdeklődőink, látogatóink kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell;

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Látogatónk/Érdeklődőnk jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:
 vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig

 az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / érdeklődő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 a felhasználó / érdeklődő tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / érdeklődő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelemet / megbízómat előzetesen tájékoztatom.

5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VII. Panasz esetén
Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írjon nekünk a hello@fittbaratnokelete.hu email címre.

VIII. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettem figyelembe
A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.
A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.